• صفحه نخست
  • آنچه در مورد پروتز چانه و گونه نمیدانستید!

آنچه در مورد پروتز چانه و گونه نمیدانستید!

_ پروتز چانه نمی تواند ارتفاع چانه را بیشتر کند ولی توهم یک چانه بلندتررا ایجاد میکند. 
_ دو نوع کلی پروتز زاویه فک وجود دارد: یک نوع که زاویه فک را پایین تر میآورد وپهنای فک را خیلی بیشتر نمیکند. نوع دیگر زاویه فک را پایین تر نمیآورد بلکه پهنای زاویه فک را بیشتر میکند و درواقع قسمت پایین صورت در ناحیه فک پایین را پهن تر می کند.
_ هم در خانمها وهم در آقایان، فاصله بین دو زاویه فک 25 تا30 درصد کمتراز فاصله دواستخوان گونه است.
_ در یک عکس نیمرخ دقیق، جلوترین نقطه گونه نباید بیشتر از نیم سانت متر عقب تر از خط خنده nasolabial fold باشد.
_ زاویه بین لب وچانه (labiomental angle) بطور طبیعی 110 تا 130 درجه است.